หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อ.ย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
บ.จ. 8
บ.จ. 9
บ.จ. 10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย์

 

แพทยสภา
สภาการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา


ราชวิทยาลัย

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
ราชวิทยาลัยโสต สอ นาสิก
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
ราชวิทยาลัยสูตินรี
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์

สมาคม
แพทยสมาคม
สมาคมกุมารแพทย์
สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาท
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมาคมประสาทวิทยา
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
สมาคมโรคติดเชื้อ
สมาคมรูมาติสซั่ม
สมาคมแพทย์สตรี
สมาคมโลหิตวิทยา
สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิด
สมาคมจิตแพทย์
สมาคมโรคผิวหนังเด็ก
สมาคมศึกษาเรื่องความปวด
สมาคมต่อมไร้ท่อ
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
สมาคมโรคกระดูกพรุน
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ(ประเทศไทย)
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ชมรม
ชมรมรังสีร่วมรักษา
ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
ชมรมชายหญิงวัยทอง
ชมรมโรคติดเชื้อในเด็ก
ชมรมโรคตับ
ชมรมโรคหืด/มูลนิธิโรคหืด
ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด
GI Motility
The Stomach Research
ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

  มูลนิธิฯ
มูลนิธิขาเทียม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเวิลด์เมดิก
มูลนิธิโรคข้อ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาต่อเนื่องภสัชศาสตร์
การศึกษาต่อเนื่องพยาบาลศาสตร์
การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.