Home

 
SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail


 


 

    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

 

 

  1. วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเครือข่าย

  2. การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย

  3. รูปแบบการใช้งาน SmartClinic กับคลินิค

  4. การใช้งานกับโปรแกรมประกันสังคม

  5. รายชื่อยาที่บรรจุไว้ให้สำหรับแพทย์

  6. การจ่ายยาที่ง่าย และ รวดเร็ว และปรับจำนวนได้ง่าย

  7. ฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว และ ใช้งานง่าย

 ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้บรรจุรายการยาไว้ในคลังยามากว่า 400 กว่ารายการ จากคลินิคที่ใช้ซอฟต์แวร์ทั่วประเทศ จึงเป็นการช่วยให้แพทย์ที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกรายการยา รายชื่อยา ราคา ฯลฯ ให้เสียเวลา แพทย์เพียงปรับราคา และ จำนวนให้ตรงกับคลินิคของตนเองก็สามารถใช้งานได้ทันที หากต้องการเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ทันที ...

รายการยาทั้งหมดจะถูกตัดจำนวนแลลเรียลไทม์ เมื่อแพทย์ที่ห้องตรวจสั่งยา จำนวนก็จะลดลงเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจของแพทย์

 

   รายการยาในคลังจะแสดงให้เห็นถึง ชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า ซึ่งหมอสามารถสั่งจ่ายยาใน ห้องตรวจได้ทั้งสองชื่อ  ประเภทของยา การใช้ยา ซึ่งจะแสดงในฉลากยาติดซองยา และแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะจ่ายยาให้คนไข้

  • ราคาซื้อต่อหน่วย
  • ราคาขายต่อหน่วย
  • เซ็ตจำนวนที่ให้เตือนเมื่อถึงกำหนดสี่ง

   รายการยานี้  ทางบริษัทฯจะทำการอัพเดทให้เมื่อมียาใหม่ๆ เข้ามา โดยแพทย์ที่ใช้ซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การอัพเดทรายชื่อยาจะไม่ทับรายการเดิมที่มีไว้อยู่แล้ว แต่จะเป็นการเพิ่มรายการเข้าไป.....

   

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

  Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-2009