Home
Contact Us
About WorldMedic Software
Message from President
WorldMedic Team

 

  Message from President & Founder

 

 

 

 

 

 

    ยินดีต้อนรับสู่ เวิลด์เมดิกซอฟต์แวร์ กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทีมงานเวิลด์เมดิกได้เดินทางไปตามแนวทางและจุดประสงค์ที่องค์กรแห่งนี้ได้ตั้งไว้อย่างดีเยี่ยม นั่นคือ การพัฒนาแตกแขนงสู่ทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ และนำความก้าวหน้ามาสู่วงการแพทย์ไทยด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ในฐานะที่เวิลด์เมดิกซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ไทย ขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงการเชื่อมต่อในเฟสที่สองขององค์กร นั่นคือ การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรและองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ให้มีระบบซอฟต์แวร์บริหารงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ทันสมัยและราคาสมเหตุสมผล โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเป็นระยะเวลานาน  ภาพรวมที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนั่นคือ การที่บุคลากรการแพทย์มีซอฟต์แวร์บริหารงานส่วนตัว และ เพิ่มเติมการให้ระบบซอฟต์แวร์ส่วนตัวเชื่อมต่อบุคลากรทุกท่านทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประกอบวิชาชีพร่วมกันเป็นเครือข่าย ซึ่งแน่นอนว่า อำนาจการต่อรองและการซื้อขายจะเกิดขึ้นหากการรวมกลุ่มของวิชาชีพแต่ละแห่งเกิดขึ้น  สิ่งที่จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงขึ้นได้นั่นคือ ระบบซอฟต์แวร์เครือข่าย  ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ ในระบบออฟไลน์นั้น ทุกฟังก์ชั่นได้รับการบรรจุไว้ในซอฟต์แวร์ทุกตัว และระบบออนไลน์จะได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับระบบออไลน์อีกตามมา สิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่เคยพบจากซอฟต์แวร์ที่ใดมาก่อน  ถือเป็นมิติใหม่ของระบบซอฟต์แวร์การแพทย์ไทย

บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยทีมงานผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ โดยในระยะเริ่มต้นจะดำเนินงานในรูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรต่างๆ ทางการแพทย์ โดยมีการจัดการและดูแลเว็บไซต์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับแพทย์และประชาชนในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์และวารสารอีกเป็นจำนวนมาก โดยทั้งหมดจะเน้นในส่วนของการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหลัก จนกระทั่งในปี 2544 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (Continuing Medical Education; CME) และศูนย์ทดสอบออนไลน์ (CME Online) และระบบฐานข้อมูลแพทย์และเว็บไซต์แพทยสภาของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย (www.pfizerfoundation.org) ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค อาเซียนที่มีระบบ CME Technology & CME Online แบบ e-Learning เป็นประเทศแรก

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเอกสารและระบบการจัดเก็บเครดิต CME, การอบรมให้กับแพทย์ทั่วประเทศ และการประชุมต่างๆ ที่มีแพทย์เข้าร่วม โดยแยกเป็นแผนก Exhibition นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา CME Software เพื่อมอบให้กับสถาบันหลักและสมทบทั่วประเทศ ตลอดจนถึงการอบรมให้กับสถาบันเหล่านั้น จนสามารถใช้งานได้ เพื่อใช้เก็บ CME Credit ให้กับแพทย์ทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของแพทย์แบบออนไลน์ทั้งหมด และให้แพทย์สามารถเข้ามาตรวจสอบ CME Credit ได้ทันที สร้างระบบอีเมล์รวมของแพทย์ทั่วประเทศเพื่อให้แพทย์ได้ใช้ติดต่อกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สร้างศูนย์กลางของแพทย์ทั่วประเทศโดยมีระบบค้นหาและ สร้างโฮมเพจส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (Doctor City) จนกระทั่งในปี 2545 นี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษาและดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education; CPE) ให้ทำการวางระบบ CPE ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ โดยมี CME เป็นแม่แบบ โดยมีทั้งเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลรวมของเภสัชกรทั่วประเทศ
 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา CPE Software เพื่อให้สถาบันหลักและสมทบได้ใช้เก็บ CPE Credit ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศและเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลรวมทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย (www.pfizerfoundation.org) มิเพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างติดตั้งและทดสอบระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับทันตแพทย์และพยาบาลและ เทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2546 นี้ ซึ่งเมื่อระบบทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ วิชาชีพทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกันได้ โดยมีระบบ CME เป็นระบบใหญ่ที่สุด และจะทำให้เกิดเครือข่ายการศึกษาทางการแพทย์และสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เกิดการพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลกลาง (Medical Data Center) โดยเป็นแหล่งข้อมูลการแพทย์และสุขภาพที่จะนำเผยแพร่สู่ประชาชน และพัฒนาไปสู่ระบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้ามาปรึกษากับแพทย์,เภสัชกร,ทันตแพทย์, เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ฯลฯ โดยผ่านออนไลน์ อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางและสถานที่อีกต่อไป

   ในปลายปี 2546 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก สภาการพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (Center for Continuing Nursing Education: CCNE)ให้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบการศึกษาต่อเนื่องฯให้กับพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดร่วม สองแสนกว่าท่าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (http://www.3m.com/intl/th/medical/medical.html)โดยมีการพัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์เก็บคะแนนและระบบออนไลน์  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบบริหารงานภายในและ ระบบอีเมล์และข้อมูลของพยาบาลทั่วประเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กร  ซึ่งระบบได้เริ่มดำเนินการแล้ว นับเป็นวิชาชีพแรกที่มีบทกฏหมายในการเชื่อมต่อระบบการศึกษาต่อเนื่องฯกับการต่อใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ซึ่งนับเป็นการสร้างระบบการควบคุมและพัฒนาของวิชาชีพเพื่อประชาชน ตามแนวทางของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างดียิ่ง     จวบจนปี 2547 นี้
บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทยสภา และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (Continuing Dental Education Center: CDEC) ให้เป็นที่ปรึกษาและ จัดทำระบบการศึกษาต่อเนื่องฯ ให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจำกัด
(http://www.3m.com/intl/th/medical/medical.html) เช่นกัน โดยพัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์และระบบออนไลน์ (e-Learning) นับว่าเป็นการช่วยพัฒนาวิชาชีพในด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่สมาชิกทั่วประเทศ และนับเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีส่วนสำคัญทั้งด้านการรักษาและบริหารงานตลอดจนการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์การตรวจรักษาโรคต้อกระจกแบบทางไกล (Photograph Reading by Telemedicine) ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไป อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น, ระบบซอฟต์แวร์ Case Discussion Online ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้แพทย์ผู้รักษาไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นทั่วโลกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ในแต่ละประเภทได้ อันจะทำให้แพทย์ไทยได้รับข้อมูลและประสบการณ์การรักษาที่มากมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะมีผลดีต่อผู้ป่วยโดยตรง, ซอฟต์แวร์การบริหารงานภายในโรงพยาบาล (Hospital Management System; PMS) ซึ่งทำให้การบริหารงานทุกแผนกของโรงพยาบาลสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้, ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System; LIMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ. และนอกจากนี้ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลีนิคแพทย์, ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานร้านยา (DrugStore Management System; DMS) และ ระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย

  บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ยังได้มีแผนงานในการขยายศักยภาพของไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มอาเซียน และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์และใช้งานกับแต่ละประเทศได้ ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯและซอฟต์แวร์ ของเวิลด์เมดิกไปใช้  ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบข้อมูล, เว็บไซต์, ระบบบริหารงาน, ระบบงานขาย, ระบบลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ข้อมูลของบริษัทฯ เหล่านี้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ในด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์การประชุมและระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการแพทย์ระดับโลก และภูมิภาคนี้ เช่น การประชุมแพทย์โรคกระเพาะอาหารโลก(World Congress of Gastroenterology 2002), การประชุมแพทย์โรคไตแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Congress of Nephrology 2003), การประชุมแพทย์โรคติดเชื้อเด็ก (PIDST 2003),การประชุมจักษุแพทย์แห่งภาคพื้นแปซิฟิค (Asia Pacific Academy Ophthalmology; APAO2003) และการประชุมนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่ประเทศไทยให้กับทั่วโลกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นจำนวนมากได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน, การพรีเซนเตชั่น, ตลอดจนการจัดตั้งและนำเสนอในงานประชุมต่างๆ (Exhibition & Booth)

  ในด้านสังคม     นอกเหนือจากธุรกิจต่างๆที่กล่าวมาแล้ว  บริษัทฯ ได้ตะหนักถึงการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการแพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งในวงการนี้มากกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการการวิจัยด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการค้นคว้าและวิจัยของโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ (www.aidsthaidata.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาและวิจัยโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างมากมาย  นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์และหาทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องไปได้ เช่น โครงการวัดพระบาทน้ำพุ (www.helpaids.worldmedic.com) โครงการสนับสนุนเด็กออทิสติกแห่งประเทศไทย (www.autisticthailand.com) และโครงการอื่นๆอีกที่กำลังดำเนินการอยู่

    บริษัทฯ ยังได้ตะหนักถึง บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมสนับสนุนซอฟต์แวร์การเรียนรู้ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ  โดยเริ่มต้นด้วย การสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตเภสัชกรทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯได้เดินทางไปมอบให้ด้วยตนเองและ มีการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตเภสัชกร อย่างเป็นกันเอง  ทำให้ทีมงานที่ดูแลโครการด้านนี้ มีกำลังใจและดำเนินการโครงการต่อไปคือ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดยาภายในโรงพยาบาล (SmartDispensing) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา (SmartDrug-Interaction)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะมอบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก (SmartClinic) ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยผ่านสภาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่จะจบมาทำงาน อันจะทำให้มีความรู้ และความพร้อมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน  พร้อมกันนี้ยังได้ติดต่อเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารงานด้านทันตแพทย์ ผ่านคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการในปีนี้เช่นกัน

     บริษัทฯ ได้มีโครงการต่างๆ ที่เสนอสู่สังคม โดยอาศัยพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศโครงการคลินิกสุขภาพออนไลน์สมบูรณ์แบบ จากธนาคารโลก ซึ่งเป็นโครงการคลินิกออนไลน์ที่รวบรวมแพทย์จากทั่วทุกสาขาวิชาชีพมาร่วมกันให้คำปรึกษากับประชาชนทั่วประเทศ และ มีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆ ที่มีประโยชน์และ ระบบมัลติมีเดีย สำหรับหมู่บ้านนำไปเปิดกระจายเสียงในชุมชนตนเองได้ทันที ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสานต่อโครงการให้ดียิ่งขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและเชื่อมโยงสู่องค์กรทางการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ให้มากขึ้น …ซึ่งโครงการดีๆเหล่านี้ บริษัทฯ ได้เริ่มนำเสนอสู่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ ให้มีความสะดวก สบาย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 

   เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า  เริ่มในปี พ.ศ. 2550   ต่อเนื่องไป   บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ครอบคลุมทุกแขนง ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ทุกประการ  ก้าวสู่จิ๊กซอที่ 3 อันจะทำให้บริษัทฯ ก้าวจากการเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว เป็นผู้สร้างระบบและเครื่องมือด้านเทคโนโลยี เพื่อดึงข้อมูลจากทั่วประเทศมาประมวลผลสู่ส่วนกลางและส่งข้อมูลนั้นกลับสู่ส่วนบริหารรายจังหวัด   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้ขยายงาน ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสำหรับคลินิก ร้านยา โรงพยาบาล โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ และโครงการการประกันสุขภาพของประชาชนคนไทยกว่า 65 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลและติดตามคนไข้วัณโรคทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องไปตลอด ในชื่อโครงการ Smart TB และโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลและติดตามคนไข้เบาหวานทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  และจะมีโรคต่างๆ อีกมากมายที่จะเพิ่มเข้าไป อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น  โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า WorldMedic Special Project (www.sp.worldmedic.com)

    บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ออกเป็น ฝ่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป(Software Business Unit)  และ แผนกซอฟต์แวร์โครงการพิเศษ (Special Project Unit) เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ในส่วนของ Special Project จะมีการเติบโตเป็นอย่างสูง อันเนื่องด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ประสบการณ์ของทีมงาน และ องค์ความรู้ของบริษัทฯที่ได้สะสมในด้านนี้มาเป็นระยะกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจความต้องการและสร้างสรรค์ระบบต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ทำให้มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นอย่างมากมาย   นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้พัฒนาส่วนรองรับสำหรับการให้บริการโดยมีการพัฒนาปรับปรุง ทีมงานด้านการสนับสนุน การให้คำปรึกษา และระบบ CRM สำหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

   โครงการถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Medical Jigsaw Project ของ บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ที่จะนำมาต่อเติมเพื่อให้ครบกับทุกด้านทางการแพทย์ไทย

   กระผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของไทย ในด้านซอฟต์แวร์และสื่อสารสนเทศอื่นๆ ในอันที่จะนำพาประเทศของเราเกิดอุตสาหกรรมทางด้านนี้ สามารถพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับสากลได้  ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศของเราก้าวไปถึงจุดนั้น เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้....เรามาช่วยกันครับ

  

     
    อิสระพงศ์ แจ้งเขว้า
    ประธานฯและผู้ก่อตั้ง

 
รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารโลก
ระบบการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์(CDEC)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNE)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์(CME)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
(CPE)

ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(CMTE)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด(CPTE)Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010