รายงานสินค้าแยกตามกลุ่มและช่วงเวลา  รายงานนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านยาสามารถดูรายงานสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และ เพิ่มเติมให้เลือกดูตามช่วงเวลาได้ด้วย รายงานสินค้าแยกตามกลุ่มนี้ จะทำให้ร้านยาสามารถทราบได้ถึงรายงานยาแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา และ สะดวกในกรณีการสั่งซื้อหรือสต๊อกยาในช่วงฤดูกาลต่างๆ  นอกจากนี้ ยังสะดวกในการตรวจนับสินค้าในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถพิมพ์ออก Excel หรือรายงานได้ทันที  รายงานแยกตามกลุ่มนี้ สามารถเลือกดูรายงานได้ทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะกลุ่มได้เช่นกัน  นับเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านยาได้รับความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

    

 

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015