ฟีเจอร์นี้  ได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการของร้านยาหลายๆแห่ง ที่มีหลายสาขาหรือสาขาเดียวแต่ให้พนักงานดูแล และมาตรวจสอบข้อมูลตอนเย็นหรือก่อนปิดร้าน  ปกติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายจากรายงานได้อยู่แล้ว แต่หากมีรายงานการขายที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ก็จะทำให้เสียเวลาพิมพ์บิลใบเสร็จมาตรวจสอบ  สรุปรายงานยอดขายต่อวัน จะสรุปยอดขายรวม และแยกเป็น เงินสด บัตรเครดติ  บัตรสมาร์ทเพิรส์  จำนวนบิล ยอดรวมทั้งสิ้น โดยปรินออกมาทางเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จหรือเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้ทันที  ทำให้สะดวก ประหยัดเวลาในการสรุปรายงานการขายแต่ละวันได้  นอกจากนี้  ยังเหมาะสำหรับร้านยาที่เปิดในห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายสิ่งสินค้าใหญ่ๆ เช่น  เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟู เป็นต้น ซึ่งเมื่อปิดการขายแต่ละวัน จะต้องมีการสรุปยอดขายแต่ละวันส่งส่วนกลางของห้างด้วย  หากมีส่วนนี้ก็จะทำให้การส่งรายงานสะดวก รวดเร็ว  ภายใน 3 วินาทีก็ปรินออกได้ทันที 

 

   
สรุปยอดขายแบบย่อ สรุปยอดขายแบบเต็ม

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015