Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     

 SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     

 

 
 

 

 

ชุดอัพเกรด SMC310505-Service Pack2

 

 

ขั้นตอนการอัพเกรด

 

  1. ก่อนการอัพเกรด ให้ทำการปิดซอฟต์แวร์ SmartClinic และ Stop the Service ี่ mySQL ่อนโดยการ      คลิกขวาที่ไอคอน    ก่อน ซึ่งจะอยู่ที่ Task Bar ้านล่างขวามือ    และ เลือกที่ Win NT> Stop the Service > Yes ากนั้น ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
  2. ทำการ Double Click ี่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา   แล้วเลือก Install  ดังรูป

       3.  เมื่อทำการอัพเดทเสร็จแล้ว ก็ให้ ทำย้อนกลับคือ คลิกขวาที่ไอคอน และ เลือก  Start the Service  ฟก็จะกลับมาเป็นสีเขียว และ เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่

 

 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป
 

 

 


     

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2004