Home

SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail


Windows Vista เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของบริษัท ไมโครซอฟต์  มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เฟซ (GUI) ที่สวยงาม น่าใช้ และมีเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเติมมากมาย แต่ผู้ใช้งานก็ต้องยอมเพิ่มสเปกของเครื่องให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการลงระบบปฏิบัติการนี้  เนื่องจาก Windows Vista จะใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์สูง ทั้ง RAM และ CPU ต้องสูง  การใช้งาน SmartDrugstore 3.0.5 กับ Windows Vista นี้  ท่านสามารถใช้งานได้บนระบบนี้ได้ 100% (100% Compatibility) โดยต้องปรับระบบต่างๆ หลังจากได้ทำการติดตั้ง SmartDrugstore 3.0.5 แล้ว เนื่องจากระบบ Windows Vista ได้บล๊อกระบบบางอย่างของ my SQL ไว้ ทำให้ไม่สามารถโหลด mySQL Server มาทำงานได้ ทำให้ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 3.0.5  ไม่สามารถเปิดใช้งานได้   ที่ผ่านมาทีมงานฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาซอฟต์แวร์ (R&D) ได้ทำการทดสอบกับ Windows Vista ชุด Trial Version ซึ่งไม่มีปัญหากับการโหลด mySQL Server แต่เมื่อชุดจริงออกมา ฝ่ายพัฒนาของไมโครซอฟต์  ได้มีการเพิ่มเติมบางฟังก์ชั่นที่ทำให้มีการบล๊อกการโหลด mySQL Server แบบอัตโนมัติ  แต่ทีมงานได้พยายามติดต่อและประสานงานกับทีมงานของบริษัท ไมโครซอฟต์  ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบถึงการตั้งค่าเพื่อให้มีการโหลดระบบ mySQL Server ได้      โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.     เมื่อท่านได้ทำการติดตั้ง (Installation) ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 3.0.5  ยังไม่ต้อง Restart  Windows
2.     เลือกที่ C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชื่อ  winmysqladmin  ดังรูป

3.       คลิกขวาที่ไฟล์  winmysqladmin  เลือกที่ Properties  ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

4.       เลือกที่แฟ้ม Compatibilty และไปที่ Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทำเช่นเดียวกันนี้กับไฟล์ชื่อ mysqld  กด Ok


5.       เลือกที่ C:\SmartGroup\SmartDrugstore\

6.       จะพบไฟล์มีรูปไอคอน  2 ไฟล์ คือ Launcher และ SmartDrugstore  ดังรูป

ให้ท่านทำตามขั้นตอนเหมือนทำกับไฟล์ winmysqladmin  และ mysqld โดยเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 5  ทั้ง 2 ไฟล์ 

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ท่าน Restart Windows อีกครั้ง 

9.       ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใช้งาน SmartDrugstore 3.0.5 ได้อย่างสมบูรณ์

ดาวน์โหลดฟอนต์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista


1.       เมื่อท่านได้ทำการติดตั้ง (Installation) ซอฟต์แวร์ SmartClinic 3.0  ยังไม่ต้อง Restart  Windows

2.       เลือกที่ C:\mysql\bin  และเลือกไฟล์ชื่อ  winmysqladmin  ดังรูป

3.       คลิกขวาที่ไฟล์  winmysqladmin  เลือกที่ Properties  ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 

4.       เลือกที่แฟ้ม Compatibilty และไปที่ Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทำเช่นเดียวกันนี้กับไฟล์ชื่อ mysqld  กด Ok


5.       เลือกที่ C:\SmartGroup\SmartClinic \

6.       จะพบไฟล์มีรูปไอคอน  คือ SmartClinic

7.       ให้ท่านทำตามขั้นตอนเหมือนทำกับไฟล์ winmysqladmin  และ mysqld โดยเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 5  ทั้ง 2 ไฟล์ 

8.       เมื่อเสร็จแล้ว ให้ท่าน Restart Windows อีกครั้ง 

9.       ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใช้งาน SmartClinic 3.0 ได้อย่างสมบูรณ์ บนวินโดว์ วิสต้า

หมายเหตุ

      ในกรณีที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว  มีปัญหาเมนูบางส่วนไม่แสดงภาษาไทย  เช่น แสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม "?????"  เกิดขึ้นเนื่องจากระบบ Windows Vista ของท่านไม่มีฟอนต์บางตัวในการใช้งานกับซอฟต์แวร์   วิธีการแก้ไขคือ ท่านจะต้องดาวน์โหลดฟอนต์และนำไปเพิ่มเติมเข้าไปในระบบของฟอนต์ Windows Vista ของท่าน  ซอฟต์แวร์ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ดาวน์โหลดฟอนต์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

 

 

 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-2010