Welcome to WorldMedic Software

Call Center : 02-949-7806  087-674-3377  088-208-5130  085-199-2291

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7806
 software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

วิธีการสั่งซื้อ

โอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินผ่าน

ธนาณัติสั่งจ่ายบริษัทฯ

หมายเหตุ
เมื่อท่านได้โอนเงินค่าสินค้าแล้วกรุณาโทรแจ้งบริษัทฯให้ทราบหลังจากนั้น บริษัทฯจะมีระบบตรวจเช็คออนไลน์และรายงานให้ท่านทราบหรือส่ง SMS ผ่านมือถือของท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ และจะทำการส่งสินค้าในวันนั้นทันที


Sales Service & Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806


Business Coordinator:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13


Sales Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13


Technical Support:
โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 13,17


Care Center:
http://www.carecenter.worldmedic.com


Global Contact:

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.
Kannayao Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center : 0-2949-7806

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Facebook: www.facebook.com/wmdsoftware