Home   

 

 


ระบบ Web Base Application

 

  

รูปแบบ ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลรุ่นล่าสุด มีคุณสมบัติครบ พัฒนาสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ โรงพยาบาลศูนย์  เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้นำจุดเด่นซอฟต์แวร์หลายๆตัวและใช้งานในหลายแห่งมาประยุกต์และปรับปรุงข้อด้อยของซอฟต์แวร์เหล่านั้น และนำจุดเด่นต่างๆมารวมกัน นับเป็นซอฟต์แวร์ที่ลงตัวและจะนำมิติใหม่แห่งซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลให้กับท่าน ในราคาที่ช่วยประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลของท่าน และ สามารถดัดแปลงให้เข้ากับงานในแต่ละงานได้เป็นอย่างดีเพราะซอร์สโค้ดต่างๆ สามารถดัดแปลงปรับปรุงได้ไม่มีขีดจำกัด สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
 

- โพลีคลินิค และคลินิคเน็ตเวิรค์
- โรงพยาบาลเอกชน, ชุมชน ฯลฯ
- โรงพยาบาลทั่วไป, ศูนย์ ฯลฯ

รายละเอียดด้านเทคนิค

ทีมงานเราได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ HIS อีกเวอร์ชั่นหนึ่งโดยแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่นคือ DN(.NET) และ DP(Delphi) ทำให้ผุ้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับโรงพยาบาลของตนเองให้มากที่สุด โดยเทคโนโลยีดอทเน็ตจะเหมาะสำหรับองค์กรที่มีฝ่ายซัพพอร์ทมีความชำนาญด้าน VB เป็นหลัก เพื่อความสะดวกในการดูแลต่อ ส่วน DP เหมาะสำหรับองค์กรที่มมีทีมโปรแกรมเมอร์ชำนาญทางด้าน Delphi ซึ่งทั้งสองเวอร์ชั่น สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลที่เหมือนกัน  มีระบบฐานข้อมูลให้เลือกหลายแบบทั้งแบบมีลิขสิทธิ์และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์  เช่น mySQL, SQL Derver, Oracle ซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีการใช้งานทั่วไปกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ  มีระบบการใช้งานเหมือนกับรุ่นแรก แต่การพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้ที่โอกาสเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่มีความถนัดในโปรแกรมต่างๆชนิดกันให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ตนเองถนัดได้ 

  

 แผนกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

  Registration Room

  สามารถบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวตามแบบ รบ.1ต.01
  สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สิทธิการรักษาของคนไข้
  สามารถ นำเข้า ฐานข้อมูลประชากร ของกระทรวงได้
  สามารถบันทึกข้อมูลการแพ้ยาได้
  มีระบบคลินิกพิเศษบันทึกผู้ป่วยเฉพาะโรคเรื้อรังเพื่อติดตามผล
  สามารถค้นหาประวัติคนไข้เก่าโดยค้นหาจาก หมายเลข HN, ชื่อ, นามสกุล,ชื่อและนามสกุล
  สามารถลงทะเบียนคนไข้ใหม่และออก HN ให้โดยอัตโนมัติ
  สามารถพิมพ์ OPD Card, บัตรประจำตัวคนไข้, ใบตรวจรักษาต่างๆ ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ(สามารถแก้ไขได้)
  ห้องบัตรสามารถส่งรายชื่อคนไข้ไปรอตรวจที่หน่วยต่างๆ เช่น พยาบาลหน้าห้องตรวจ, ห้องปฏิบัติการ หรือส่งต่อไปตรวจเพิ่มเติมที่หน่วยบริการรับส่งต่อ รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อหน่วยบริการเพื่อส่งต่อ และรับกลับในกรณีที่หน่วยบริการส่งต่อ  ส่งผู้ป่วยพร้อมการวินิจฉัยโรค และการรักษามาให้
  สามารถทำรายงานตามที่กระทรวงกำหนด
  โปรแกรมมีระบบช่วยค้นหารหัส ICD-10 เพื่อลงได้ในเวลาที่รวดเร็ว
  มีระบบโปรแกรมช่วยในการทำรายงานอื่นๆ นอกจากรายงานหลักเพิ่มเติมได้ โดยใช้คำสั่ง SQL
  มีระบบค้นหาข้อมูลแบบ Custom Search

 แผนกผู้ป่วยนอก

  OPD

  สามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นได้
  สามารถจัดคิวผู้ป่วยและส่งตามห้องตรวจได้
  สามารถดึงผู้ป่วยกลับและสลับการส่งตามห้องตรวจต่างๆ ได้
  สามารถต่อกับเครื่องจัดคิวอัตโนมัติได้

  สามารถนัดหมายผู้ป่วยได้
  สามารถบันทึกผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยในได้
  สามารถส่งผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆ ได้
  สามารถพิมพ์ใบนัดหมายผู้ป่วยได้
  สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้

 แผนกห้องตรวจ

  Doctor Room

  สามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นได้
  สามารถสั่งตรวจผู้ป่วยได้
  สามารถสั่งจ่ายยาได้
  สามารถระบุตำแหน่งการรักษาของผู้ป่วยได้
  สามารถบันทึกภาพการรักษาได้
  สามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเครื่องเอกซ์เรย์ดิจิตอลได้

  สามารถสั่งจ่ายยาแบบ RE-MED ได้
  สามารถสั่งจ่ายยาตามชุดที่กำหนดได้
  สามารถบันทึกการวินิจฉัย ทั้งในรูปแบบข้อความทั่วไป และในรูปของรหัสโรคและหัตถการได้
  สามารถเรียกดูรายการสั่งตรวจย้อนหลังได้
  สามารถเรียกดูรายการสั่งยาย้อนหลังได้
  สามารถนัดหมายผู้ป่วยได้
  สามารถบันทึกผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยในได้
  สามารถส่งผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆ ได้
  สามารถพิมพ์ใบนัดหมายผู้ป่วยได้
  สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้

 แผนกห้องฉุกเฉิน

  Emergency Room

  มีระบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ เป็นไปตามมาตรฐานของ กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
  มีระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ตามที่กระทรวงกำหนด
  มีระบบบันทึกการทำงาน ณ ห้องฉุกเฉิน ซึ่งสามารถลงทะเบียน ส่งตรวจ จ่ายยา วินิจฉัย ได้จากห้องฉุกเฉิน
  มีระบบลงรายการหัตถการ และสรุปค่าใช้จ่าย ณ ห้องฉุกเฉิน
  มีระบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ของห้องฉุกเฉิน

 แผนกผู้ป่วยใน

  IPD

  มีระบบลงทะเบียนรับผู้ป่วยใหม่ โดยแยกออกเป็นรายหอผู้ป่วยได้
  มีระบบลงการทำหัตถการของผู้ป่วยใน
  มีระบบการสั่งยาผู้ป่วยในไปยังห้องจ่ายยา
  มีระบบการลงผลการวินิจฉัย ตามมาตรฐาน รหัส ICD10
  มีระบบคิดค่า Relative Weight ตามระบบ DRGs ในขั้นตอนการวินิจฉัย
  มีระบบการจำหน่ายคนไข้ และสรุปค่าใช้จ่าย ทั้งหมดของคนไข้
  มีระบบรายงานตรงตามที่กระทรวงกำหนด
  มีระบบการส่งออกข้อมูล DRGs 12 แฟ้ม มาตรฐาน

 แผนกห้องจ่ายยา

  RX

  รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยความสะดวก และรวดเร็วโดยมีระบบการใช้ Hot Key ช่วยในการทำงาน
  ระบบการสั่งยาโดย key ได้ทั้ง Generic Name และ Trade Name
  การสั่งยาโดยการดึงข้อมูลจากประวัติการใช้ยาเดิม
  การสั่งยาจากสูตรการสั่งยาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
  ระบบการเก็บระยะเวลาในการให้บริการของห้องจ่ายยา
  ระบบเตือนการสั่งยาซ้ำซ้อน
  ระบบเตือนการสั่งรายการยาที่ Interaction
  ระบบการสั่งยาผู้ป่วยใน รองรับการจัดยาแบบ Unit Dose ,One Day Dose หรือ 3 Days Dose

 แผนกบริหารเวชภัณฑ์

  STOCK

  มีระบบการบันทึกบัญชียาของโรงพยาบาล
  มีระบบการลงรายการเบิก-จ่าย ยาออกจากคลัง
  มีระบบตรวจสอบ Stock – Card ของยาแต่ละรายการ
  มีระบบตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ที่เหลือน้อย และ รายการที่ใกล้หมดอายุ
  มีระบบรายงานยอดการใช้ยา
  มีระบบออกใบเสนอสั่งซื้อ
  มีระบบการพิมพ์ Stock-Card

 แผนกห้องชำระเงิน

  FINANCE

  เชื่อมโยงข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากหน้าห้องตรวจ ,ค่าตรวจปฏิบัติการจากห้อง Lab ,ค่าตรวจทางรังสี , ระบบโทรศัพท์ หรือค่ารักษาพยาบาลจากแผนกอื่นๆ มายังระบบการเงิน
  เชื่อมโยงข้อมูลสิทธ์ในการรักษาจากระบบทะเบียน มายังระบบงานการเงิน และแจ้งเตือนในกรณีที่สิทธ์หมดอายุ
  มีระบบควบคุมและตรวจสอบในการยกเลิกรายการค่ารักษาพยาบาล หรือการยกเลิกใบเสร็จ หรือเอกสารรับชำระต่าง ๆ
  สามารถออกเอกสารประกอบในการแจ้งเบิกบริษัทประกันสังคม หรือ สิทธิอื่นๆ ได้

 แผนกห้องคลอด

  ANC

  เชื่อมโยงข้อมูลการฝากครรภ์จากระบบงาน ANC
  รองรับการบันทึกข้อมูลการคลอด รกคลอด และข้อมูลเด็กแรกเกิด
  รองรับการเก็บข้อมูลเด็กเกิดมีชีพ และเสียชีวิตก่อนคลอด หรือขณะคลอดได้
  ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งกำหนดหมายเลขประจำตัว (HN) และหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยในได้อัตโนมัติ
  รองรับการส่งตรวจ Lab, X-Ray และติดตามผลตรวจได้จากระบบ
  รองรับการบันทึกค่ารักษาพยาบาล รายการเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ เชื่อมเข้าสู่ระบบการเงินการสั่งยาโดยการดึงข้อมูลจากประวัติการใช้ยาเดิม

 แผนกงานรังสีวินิจฉัย

  X-RAY

  รองรับการส่งตรวจจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและรองรับการบันทึกข้อมูลการส่งตรวจจากหน่วยงานนอกโรงพยาบาลได้จากระบบรังสีวิทยา
  ระบบ Security ในการป้องกันข้อมูลการอ่านผลของแพทย์แต่ละท่าน
  ระบบเวชระเบียนของฟิล์ม X-Ray ควบคุมการยืมฟิล์ม หรือการนำฟิล์มกลับบ้านของผู้ป่วย
  ระบบการบันทึกข้อมูลการใช้ฟิล์ม ฟิล์มเสีย พร้อมเหตุผลเพื่อควบคุมยอดคงเหลือของฟิล์ม
  รองรับการเก็บผลงานของแพทย์อ่านผล และเจ้าหน้าที่
  สถิติผลงานการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการให้แผนกรังสีวิทยา

 แผนกห้องชันสูตร

  LABORATORY

  รองรับการส่งตรวจจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและรองรับการบันทึกข้อมูลการส่งตรวจจากหน่วยงานนอกโรงพยาบาลได้จากระบบงานห้องปฏิบัติการเอง
  สามารถส่งผลตรวจ Online กลับไปยังหน่วยงานอัตโนมัติ
  ระบบการตรวจสอบและควบคุมการบันทึกข้อมูลการส่งตรวจ
  ระบบการตรวจสอบ และแจ้งเตือนกรณีที่มีการส่งตรวจซ้ำซ้อน
  ระบบการตรวจสอบให้ทำการบันทึก Specimenสำหรับรายการ Lab ที่ต้องจัดส่ง Specimen ควบคู่กับการส่งตรวจ
  กำหนดให้ใส่วันที่ส่งตรวจ สำหรับการส่งตรวจล่วงหน้า
  ระบบ Security ในการสอบถามผล
  มีระบบป้องกันการสอบถามผลตรวจที่ต้องการปิดปัง เช่น ผลตรวจ HIV
  ระบบการยืนยันผลตรวจ จากผู้มีอำนาจในการปล่อยผล
  สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LIS หรือระบบการบริหารงานห้องแล็บได้

 ความต้องการของระบบ   SERVER
 

เครื่องแม่ข่าย (Server) :
   ระบบปฏิบัติการ : Windows
   หน่วยประมวลผล (CPU) : Pentium IV or Core 2 Duo
   พื้นที่ว่าง : 2 Gb
   หน่วยความจำ : 1GB
   ฮาร์ดดิสก์ : 250 GB or More ATA or SATA

เครื่องลูกข่าย (Client) :
   ระบบปฏิบัติการ :
MS Windows XP และ Vista
   หน่วยประมวลผล (CPU): Pentium IV
   พื้นที่ว่าง: 200 Mb
   หน่วยความจำ: 512 Mb

ข้อเด่น  

    ระบบปฏิบัติการ Server ของ SmartHospital รันด้วยระบบ Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ 2005 ที่มีความเสถียรสูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลสามารถเลือกได้ และ ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเลือกใช้ได้ในแบบต่างๆ ที่สำคัญ จะทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าซอฟต์แวร์ได้ โดยโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น (Free Licenses) ซึ่งระบบบริหารงานโรงพยาบาลอื่นๆ ส่วนมากจะเป็น Windows Server ซึ่งผู้ใช้จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ทั้งส่วนของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล

 

  การติดต่อข้อความช่วยเหลือหากระบบมีปัญหา

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสามารถติดต่อบริษัท ได้ดังนี้

1) การติดต่อเพื่อแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ ในเวลาทำการ
2) การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถติดได้ตลอด 24 ชั่งโมง ซึ่งบริษัทจะทำงานการติดตั้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
3) การติดต่อผ่านทาง Remote Access ในเวลาทำการ

 

รายละเอียดด้านเทคนิค

 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

-  

 

 - รายงานออกเป็น 12 แฟ้มมาตรฐานได้
 - ปรับแต่งรายงานได้ทุกรูปแบบ
 - มีความยืดหยุ่นสูงกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไป
 - สนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีกว่า
 - ราคาสมเหตุผลและคุ้มค่ากว่า
 - ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย

 

Database Requirements

 
Default database

Optional

Optional

ตัวอย่างเมนูการใช้งาน
User Interface


 

SmartHospital

Special Project

 
SmartHospital DG
 
SmartHospital DP
 
SmartHospital DN
 
SmartHospital ARMY
 
SmartHospital Heart
 
SmartHospital Cancer
 
SmartHospital Nice
 
SmartHospital Holistic
 
SmartHospital Anti-Aging
 

SmartHospital Aesthetic

 
SmartHospital Plasticsurg
 
SmartHospital Ophthalmo
 


Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.All Rights Reserved.1998-2015