Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
 
 
 
 

      ซอฟต์แวร์เสริม (Plug-in) เพื่อรายงานข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลในรูป Excel มาบริหารงานคลินิค ทราบถึงรายได้รวม กำไร  ต้นทุน ยาคงเหลือในคลัง  ยาที่ใช้ไปในแต่ละช่วงเวลา  รายชื่อคนไข้ที่จ่ายยา   ทำหัตถการ  สั่งแล็บ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดแพทย์สามารถนำข้อมูลส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทำสรุปผลการประกอบการในแต่ละเดือน แต่ละช่วงเวลาได้   ข้อมูลที่นำออกมีดังนี้

ข้อมูลที่นำออก

·        นำออกข้อมูลการจ่ายยาให้คนไข้ (สรุปรายการโดยรวม) – เลือกช่วงเวลาได้

·        นำออกข้อมูลการจ่ายยาให้คนไข้ (แจกแจงรายละเอียดทั้งหมด) – เลือกช่วงเวลาได้

·        นำออกข้อมูลหัตถการ – เลือกช่วงเวลาได้

·        นำออกข้อมูลการสั่งแล็บ – เลือกช่วงเวลาได้

·        นำออกข้อมูลยาคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 

o       ยาทั้งหมด

o       ยาวัตถุออกฤทธิ์

o       ยาวัตถุไม่ออกฤทธิ์

  ข้อมูลการจ่ายยาให้คนไข้  ( เลือกช่วงเวลาได้) ::: Export to Excel ได้ทันที
 
 
 ข้อมูลการจ่ายยาให้คนไข้แบบแจกแจง  มีรายละเอียดครบ ::: Export to Excel ได้ทันที
 
 
 
 ข้อมูลยาคงเหลือ ณ ปัจจุบันทั้งหมด ::: Export to Excel ได้ทันที
 
 

         

ชุดอัพเกรดซอฟต์แวร์ SmartClinic                                                            ราคา   2,000 บาท   (  1 License)

  
 
 

 


     

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2004