Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartPOS

  Smartimage  SmartClinic 4.0 Plus


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     

 
  ระบบค้นหา ICD10/9 
  ระบบจัดสูตรยา
  ระบบจ่ายยาเก่า REMED
  ระบบจัดคิวคนไข้
  ระบบพิมพ์ฉลากยา
  ระบบคลังสินค้า FIFO
  ระบบรายงานครบถ้วน
  ระบบกำหนดสิทธิ์
  พิมพ์ฉลากยาอัฉริยะ
  ใบรับรองแพทย์ 5 แบบ
     

     
  ระบบคนไข้
  ระบบการจ่ายยา
  ระบบการเงิน
  ระบบรายงาน
  การออกใบรับรองแพทย์
     


 ระบบจัดคิวคนไข้  รายงานคนไข้ รายวัน รายเดือน รายปี

    ในส่วนของการใช้งานหน้าคนไข้  ท่านสามารถเรียกดูคนไข้ทั้งหมด   ที่แฟ้มทั้งหมดซึ่งรายชื่อคนไข้ที่แสดงทั้งหมดคือ
คนไข้ที่ผ่านการตรวจรักษาและลงทะเบียนแล้วกับคลินิก  กรณีการค้นหารายชื่อคนไข้เก่า จะแสดงที่แฟ้มนี้ก่อน
แล้วจึงทำการส่งคนไข้ไปตามห้องต่างๆ    คนไข้นัด ซึ่งจะแสดงรายชื่อคนไข้ที่แพทย์ได้นัดไว้ก่อนล่วงหน้าในแต่ละวัน 
 เพื่อการเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าหรือ เจ้าหน้าที่ สามารถปรับเปลี่ยนการนัดแทนแพทย์  โดยใช้ระบบการนัดในห้องแพทย์
ในกรณีที่คนไข้ต้องการเปลี่ยนวันนัด  

ค้นหา

         การค้นหาคนไข้  จะใช้ค้นหาในกรณีที่คนไข้คนนั้นเป็นคนไข้เก่าที่เคยเข้ามารับการรักษาแล้ว 
ซึ่งสามารถค้นหาจากรายการต่าง ๆ ได้  เช่น  ค้นหาจาก   รหัสคนไข้  คำนำหน้า  ชื่อ  นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน 
วันที่นัด  เลขที่บัตรประกันสุขภาพ  และเลขที่บัตรประกันสังคม   โดยการก็พิมพ์ข้อความค้นหาลงไปตรงช่อง ข้อความค้นหา 
ซึ่งง่ายต่อการบริหารงานในคลินิกที่มีผู้ป่วยจำนวนมากด้วย   ในกรณีที่ท่านใช้การค้นหาแบบการยิงบาร์โค้ด 
ให้เลือกเป็นรหัสคนไข้  และเมื่อท่านยิงบาร์โค้ด  จะปรากฏรหัสคนไข้ซึ่งซอฟต์แวร์จะไปยังรายชื่อที่ต้องการ 
หรือใช้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  เครื่องแถบแม่เหล็ก  เป็นต้น  ซึ่งซอฟต์แวร์สนับสนุนการใช้งานได้ทั้งหมด

การส่งคนไข้

    ซอฟต์แวร์ได้มีการปรับปรุงระบบการส่งคนไข้เข้าห้องตรวจ  โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อคนไข้
จะแสดงหน้าต่างเล็กๆ มีรายละเอียด คือ   ส่งเข้าคิว   บริการตรวจรักษา   รับยา/เก็บค่ารักษา  
รายละเอียดการนัด  โดยที่แพทย์ไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนกดปุ่มที่อื่น 

-   ส่งเข้าคิว  หมายถึง  หากคนไข้เก่าเมื่อค้นชื่อได้แล้วให้คลิกขวา ส่งเข้าคิวส่งตรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าเลือก
ส่งตามห้องแพทย์ต่อไป ช่วยบริหารจัดการระบบนัด  และบริหารเวลาคนไข้ในการรอคิว หรือ ป้องกันการลัดคิวได้

-   บริการตรวจรักษา   หมายถึง  กรณีต้องการส่งคนไข้เข้าห้องตรวจรักษา (ห้องแพทย์) โดยไม่ต้องรอคิวได้ทันที 
โดยผู้ส่งจะต้องเลือกห้องแพทย์ เพื่อให้รายชื่อคนไข้ไปแสดงที่เครื่องแพทย์ท่านนั้น

รับยา / เก็บค่ารักษา  หมายถึง  กรณีคนไข้มารับยาต่อ  เพียงอย่างเดียว โดยไม่พบแพทย์ เจ้าหน้าที่สามารถจัดยา
ให้ตามการจ่ายของแพทย์เหมือนครั้งที่แล้ว โดยมีระบบ
REMED ให้หรือเลือกรายการยาจากคลังยา  และส่งไปชำระเงินที่ห้อง “คิดค่ารักษา” ได้

-  รายละเอียดการนัด  หมายถึง   ในกรณีที่คนไข้เป็นคนไข้นัด  เจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดของการนัดได้ 
 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการนัด เช่น  นัดมาทำแผล   มาฉีดวัคซีน  หรือ มารับยาต่อ  เป็นต้น  ซึ่งบางครั้งรายละเอียดเพียงเล็กน้อย
  เจ้าหน้าที่ก็สามารถทำหน้าที่แทนแพทย์ได้  ทำให้คนไข้ไม่ต้องเสียเวลารอแพทย์

คนไข้นัด

 

 

         แฟ้มคนไข้นัดจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่  ในการบริหารจัดการคนไข้  โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกดูคนไข้นัดล่วงหน้าได้จากช่อง “วันที่นัด”  โดยให้เลือกเป็นแบบปฏิทิน หรือแสดงการนัดเฉพาะวันนี้   และเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนวันนัดให้กับคนไข้แทนแพทย์ได้  ในกรณีที่แพทย์ได้นัดแล้ว แต่คนไข้โทรมาเลื่อนนัด  เช่น วันที่ 3 พฤศจิกายน  2548 คนไข้ชื่อนาย เฉลิม  จันทรโคตร  มีนัดกับแพทย์  แต่นายเฉลิมติดธุระมาไม่ได้ขอเลื่อนเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน  2548  เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนวันนัดโดยการกดปุ่ม “รายการนัด” ด้านขวาล่าง  เพื่อเปลี่ยนวันนัด  เมื่อถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 รายชื่อ นายเฉลิม จะแสดงในช่องรายการคนไข้นัดทันที   แฟ้มคนไข้นัดจะมีประโยชน์ในด้านการเตรียม OPD CARD หรือเอกสารสำหรับคนไข้ที่มีรายชื่อคนไข้นัดในวันถัดไปได้   เช่น  เมื่อถึงวันนัดระบบก็จะแสดงรายชื่อคนไข้ที่ได้นัดไว้  เมื่อคนไข้มาแสดงตัวเพื่อรับการตรวจ   เจ้าหน้าที่ก็เลือกที่ชื่อและกดปุ่ม “ส่งเข้าคิว” เพื่อไปรอคิวส่งตรวจ หรือ ส่งบริการตรวจรักษา เพื่อให้แพทย์ตรวจได้ทันที

คิวส่งตรวจ

    แฟ้มคิวส่งตรวจ   เป็นแฟ้มที่แสดงรายชื่อคนไข้ที่ได้จากการลงทะเบียนคนไข้ใหม่   คนไข้เก่า  คนไข้นัด  ส่งตัวมาเข้าคิวตรวจที่ห้องคิว  ส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เลือกส่งตามคิวเข้าห้องแพทย์แต่ละห้องได้   ในกรณีที่ใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือร่วมด้วย  ซอฟต์แวร์จะค้นหาชื่อคนไข้และเลือกมาต่อคิวไว้ให้ได้ทันที   เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ และเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นระบบเดียวกับการเข้าคิวในโรงพยาบาล หรือ ธนาคาร 

รอตรวจ

    แฟ้มรอตรวจจะแสดงรายชื่อคนไข้รอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละห้อง   ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปหากแพทย์ท่านใดมีคนไข้รอเป็นจำนวนมาก และต้องการสลับมาให้แพทย์อีกห้องช่วยตรวจ  เจ้าหน้าที่ก็สามารถดึงรายชื่อคนไข้กลับไปเพื่อทำการส่งไปห้องตรวจอื่นได้ โดยการกดปุ่ม “นำคนไข้กลับห้องคนไข้”  รายชื่อที่ถูกดึงกลับจะแสดงที่แฟ้มทั้งหมด  และ ให้ทำการส่งคนไข้คนนั้นมาห้องตรวจใหม่ได้

คนไข้รวม

      แฟ้มคนไข้รวม  จะแสดงรายชื่อคนไข้แยกเป็นแฟ้มย่อย คือ  ประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี   ทำให้แพทย์ทราบถึงจำนวนคนไข้ในแต่ละวัน   คนไข้ต่อเดือน  และรายปี  ทำให้บริหารจัดการ หรือ วางแผนสำหรับการให้บริการคนไข้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิมพ์บัตรคนไข้

ในส่วนของ พิมพ์บัตรคนไข้  ส่วนนี้ใช้สำหรับพิมพ์บัตรให้คนไข้ที่เข้ารับการรักษาในคลินิก  เพียงท่านกดปุ่ม “พิมพ์บัตรคนไข้”  หลังจากนั้นจะมีหน้าจอตัวอย่างบัตรคนไข้ปรากฏขึ้น  ให้กดปุ่มไอคอนเครื่องพิมพ์  บัตรคนไข้แสดงดังรูป

ท่านสามารถเลือกใช้กับกระดาษต่อเนื่องแบบฉลากยาหรือกระดาษธรรมดาได้  กระดาษฉลากยาเป็นแบบ 3 ช่อง  ซึ่งสั่งทำพิเศษสั่งซื้อได้ที่บริษัทฯ

ข้อแนะนำ      หากต้องการใช้งานบัตรคนไข้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ เพื่อให้เกิดความคมชัด และ อ่านจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้

 

  

 

  
 


 


 

 

   
- ระบบจัดคิวคนไข้  รายงานคนไข้ รายวัน รายเดือน รายปี
- ระบบแสดงคนไข้นัด  การนัดคนไข้ได้สองส่วน
- ระบบเก็บข้อมูลคนไข้และเก็บภาพที่ละเอียดมากขึ้น
- ระบบรายงาน บจ. 8 บจ. 9 บจ. 10 ที่มีให้เลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบฟอร์มเปล่า
- ระบบส่งคนไข้ต่อไปยังห้องต่างๆ
- ระบบการเก็บและเรียกดูประวัติการรักษาอย่างรวดเร็ว
- ระบบการส่งคนไข้ที่มารับยาโดยไม่ผ่านแพทย์
- ระบบการคำนวณ BMI โดยอัตโนมัติ
- ระบบการค้นหาคนไข้และบริหารคนไข้ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการ REMED ที่เพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายยาเป็นช่วงๆ ได้
- ระบบการ Formular med ที่ให้แพทย์สร้างสูตรยาสำหรับคนไข้แต่ละโรค แต่ละอาการ
- รายงานคนไข้ประกันสังคม...ดูแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคนไข้ประกันสังคม
- Interface ใหม่ที่น่าใช้และสะดวกกว่าเดิม มีให้เลือกหลายแบบ
- ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์
- ระบบช่วยเหลือและข้อมูลที่น่าสนใจ SIS
- ฯลฯ
   


 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

  

จุดเด่น

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 5 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป
 

 

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

" ใช้เฉพาะส่วนของบัตรคนไข้ ก็คุ้มแล้วครับ  ค้นหาง่าย และ สะดวกในการเก็บข้อมูล  รวดเร็วจริงๆครับ ทีมงานทำได้ดีจริงๆครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาสูงกว่าเจ้าอื่น แต่คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการค้นหาบัตร แต่ก่อนค้นหากว่าจะเจอ เดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ชื่อตัวอักษรตัวแรก ก็ได้แล้ว สะดวก รวดเร็วจริงๆ "

" โปรแกรมออกแบบสวยงาม และเป็นระเบียบดีมาก ใบรับรองแพทย์ และ ระบบนัดคนไข้ ดีมากๆ ครับ "

" ก่อนซื้อก็เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพกับบริษัทอื่น สุดท้ายก็เลือกที่ สมาร์ทคลินิก เพราะมีให้ครบและคุ้มค่ากว่า "

" การบริการดีมากครับ ปรับฟังก์ชั่นให้เพิ่ม และ แก้ไขปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมครับ"

"ตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะเข็ดมากับหลายบริษัทฯ แต่เมื่อมาดูในเว็บแล้วประทับใจเรื่องการบริการและเขาปรับให้ตามความต้องการเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางแห่งเป็นบั๊กโปรแกรมตัวเองแท้ๆ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าแก้ไข ผมงงเลย"

 

 

 


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 

 

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-20
10